ابعاد کاغذ

ابعاد استاندارد کاغذ – استانداردهای جهانی و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها

ISO یا همان سازمان جهانی استاندارد، اصولی را برای ابعاد کاغذها و در سه گروه A، B و C تعریف نموده است. این مقاله به شرح این استانداردها پرداخته است.